ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0910691328 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
4,446
เดือนที่แล้ว
4,376
ปีนี้
32,668
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
131,235
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172


ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น13 พ.ค. 2564
2คู่มือ/ระบียบ/กฏหมาย แนวทางการปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่)3 พ.ค. 2564
3หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลว.14 ธค. 63 เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. (พ.ศ. 2566-2570)3 พ.ค. 2564
4คู่มือ/ระบียบ/กฏหมาย กองสาธารณสุข3 พ.ค. 2564
5คู่มือ/ระบียบ/กฏหมาย กองสาธารณสุข3 พ.ค. 2564
6กฎกระทรวงการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรือขยะอันตรายชุมชน พ.ศ. 25633 พ.ค. 2564
7กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่วยอาหาร พ.ศ. 25613 พ.ค. 2564
8กฎกระทรวงการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25643 พ.ค. 2564
9กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25603 พ.ค. 2564
10กฎกระทรวงการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป3 พ.ค. 2564
11กฏกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง พ.ศ.25633 พ.ค. 2564
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของอปท พ.ศ.25623 พ.ค. 2564
13สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการ จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 255511 มิ.ย. 2563
14พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 24968 มิ.ย. 2563
15พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒8 มิ.ย. 2563
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 25478 มิ.ย. 2563
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25418 มิ.ย. 2563
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.25538 มิ.ย. 2563
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25478 มิ.ย. 2563
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25488 มิ.ย. 2563

1 2   >>  >|