ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่       สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม  0931382237 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 053461300

สายตรงนายก

ปลัดร้องเรียนร้องทุกข์

รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

egp

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/02/2562
วันนี้
115
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
1,948
เดือนที่แล้ว
5,949
ปีนี้
46,445
ปีที่แล้ว
38,792
ทั้งหมด
145,012
ไอพี ของคุณ
18.205.26.39


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

    
    เทศบาลตำบลท่าข้าม ตั้งอยู่ในเขตอำเภอฮอด ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 88 กิโลเมตร มีพื้นที่ในเขตการปกครองทั้งหมดประมาณ 1,596 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 6 ตำบล คือ ตำบลหางดง ตำบลบ้านตาล ตำบลฮอด ตำบลบ่อหลวง ตำบลบ่อสลี และตำบลนาคอเรือ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 54 หมู่บ้าน
    
      เทศบาลตำบลท่าข้าม ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอฮอด มีเขตการปกครองรวม 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 ตำบลหางดง มีพื้นที่ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,750 ไร่ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 250+ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2506 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542

 

เทศบาลตำบลท่าข้าม มีอาณาเขตติดต่อดังนี้


ทิศเหนือ      ติดต่อกับตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
ทิศใต้         ติดต่อกับบ้านหางดง หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง อำเภอฮอด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านเด่น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับบ้านดอยคำ หมู่ที่ 8 ตำบลหางดง อำเภอฮอด

 

สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ


    ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบอยู่ติดกับเชิงเขา มีแหล่งน้ำที่สำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำปิง และแม่น้ำแจ่ม ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญ ที่หล่อเลี้ยงชุมชนในเขตเทศบาล ส่วนลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป ใกล้เคียงกับชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดความชุมชื้น ประมาณ เดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน และไดรับอิทธิพลจากพายุใต้ฝุ่นจากทะเลจีนใต้ ทำให้มีฝนตกในเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม นอกจากนี้ ยังได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จากตอนเหนือของประเทศจีน ทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งในเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


    การคมนาคม / ขนส่ง การคมนาคม / ขนส่ง เทศบาลตำบลท่าข้าม มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง และติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้โดยสะดวก โดยมีเส้นทางคมนาคมที่ สำคัญ คือ
  
    1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (ถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด – แม่สะเรียง) เป็นเส้นทางสายหลักที่สามารถใช้ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผ่านอำเภอเมือง อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง กิ่งอำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทองและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
  
  2. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1012 (ถนนสายฮอด – วังลุง) เป็นเส้นทางติดต่อภายในพื้นที่อำเภอฮอด ระหว่างตำบลหางดง ตำบลฮอด และตำบลนาคอเรือ

  
  3. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1103 (ถนนสายฮอด – ดอยเต่า) เป็นเส้นทางที่ใช้ติดต่อกับอำเภอดอยเต่า และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 
    การคมนาคม / ขนส่ง ที่สามารถติดต่อกับอำเภอฮอด และเทศบาลตำบลท่าข้ามได้สะดวก คือการคมนาคมทางรถยนต์ ซึ่งเป็นรูปแบบการคมนาคม / ขนส่งที่สำคัญและมีบทบาทมากที่สุด ในปัจจุบัน ทำให้ชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้าม สามารถติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง อำเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดและภายในอำเภอ โดยมีรถยนต์โดยสาร ประจำทาง ให้บริการดังนี้

 1. รถยนต์โดยสารประจำทางสาย เชียงใหม่ – ฮอด สายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน และสายกรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน
 
 2. รถยนต์โดยสารสี่ล้อเล็ก (สองแถว) สายฮอด – วังลุง สายฮอด – ดอยเต่า สายฮอด - อมก๋อย สายฮอด – แม่แจ่ม สายฮอด – จอมทอง และ สายฮอด - แม่สะเรียง
 
 3. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1012 (ถนนสายฮอด – วังลุง) เป็นเส้นทางติดต่อภายในพื้นที่อำเภอฮอด ระหว่างตำบลหางดง ตำบลฮอด และตำบลนาคอเรือ
 
 4. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1103 (ถนนสายฮอด – ดอยเต่า) เป็นเส้นทางที่ใช้ติดต่อกับอำเภอดอยเต่า และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
 
     การคมนาคม / ขนส่ง ที่สามารถติดต่อกับอำเภอฮอด และเทศบาลตำบลท่าข้ามได้สะดวก คือการคมนาคมทางรถยนต์ ซึ่งเป็นรูปแบบการคมนาคม / ขนส่งที่สำคัญและมีบทบาทมากที่สุด ในปัจจุบัน ทำให้ชุมชนเทศบาลตำบลท่าข้าม สามารถติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง อำเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดและภายในอำเภอ โดยมีรถยนต์โดยสาร ประจำทาง ให้บริการดังนี้
 
1. รถยนต์โดยสารประจำทางสาย เชียงใหม่ – ฮอด สายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน และสายกรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน

2. รถยนต์โดยสารสี่ล้อเล็ก (สองแถว) สายฮอด – วังลุง สายฮอด – ดอยเต่า สายฮอด - อมก๋อย สายฮอด – แม่แจ่ม สายฮอด – จอมทอง และ สายฮอด - แม่สะเรียง